Kraunasi...

Mokinių grupių aprašas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2017 m.vasario 17 d.

įsakymu Nr. V-15/1

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

LAIKINŲJŲ / MOBILIŲ MOKINIŲ GRUPIŲ

SUDARYMO IR KLASIŲ DALIJIMO Į GRUPES

TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laikinųjų / mobilių mokinių grupių sudarymo ir klasių dalijimo į grupes tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, išlaikant kiekvienoje klasėje pamokų skaičių programoms įgyvendinti.

 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

2. Sudaryti galimybes ir palankesnes sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau mokytis, pasirinkti ugdymą bei veiklas, atitinkančias jų poreikius, polinkius, interesus, mokymosi stilius, gebėjimus ir patirtį.

 

3. Kompensuoti mokymosi tempo netolygumus, atsirandančius mokinių amžiumi grįstoje vertikalaus skirstymo klasėmis sistemoje.

 

4. Ugdyti mokymosi motyvaciją ir atsakomybę už ugdymo turinio individualią pažangą ir ugdymo/si rezultatus bei sąmoningai keliamus tikslus.

 

GRUPIŲ SUDARYMO PRINCIPAI

 

5. Ugdymo turiniui įgyvendinti klasė gali būti dalijama arba sudaromos laikinosios / mobilios grupės dalykams mokyti atsižvelgiant į:

 

5.1. mokyklai skirtas mokymo lėšas;

 

5.2. mokinių skaičių:

 

5.2.1. maksimalus mokinių skaičius klasėje ar laikinoje / mobilioje grupėje:

 

5.2.1.1. 1-4 klasėse – 24;

 

5.2.1.2. 5-10 klasėse – 30;

 

5.2.2. minimalus mokinių skaičius laikinoje / mobilioje grupėje pradinio ir pagrindinio ugdymo programose – 7 mokiniai;

 

5.2.3. kai 1-4 klasėse mokosi ne mažiau kaip 18 mokinių, klasė dalijama į grupes lietuvių kalbai mokyti;

 

5.2.4. kai 1-4 klasėse mokosi ne mažiau kaip 20 mokinių, klasė dalijama į grupes užsienio (anglų) kalbai mokyti;

 

5.2.5. 1-4 klasėse organizuojant dorinį ugdymą, klasė dalijama į grupes mokytis tikybos arba etikos pagal tėvų prašymus dvejiems metams;

 

5.2.5.1. nesusidarius 7 mokinių grupei, yra sudaroma mobilioji grupė iš kelių paralelių klasių;

 

5.3. kai 5-10 klasėse mokosi ne mažiau kaip 21 mokinys, klasė dalijama į grupes šiems dalykams mokyti:

 

5.3.1. lietuvių kalbai mokyti;

 

5.3.2. užsienio (anglų) kalbai mokyti;

 

5.3.3. 5-10 klasėse organizuojant dorinį ugdymą, klasė dalijama į grupes mokytis tikybos arba etikos pagal tėvų prašymus dvejiems metams;

 

5.3.3.1. nesusidarius 7 mokinių grupei, yra sudaroma mobilioji grupė iš kelių paraleliųklasių;

 

5.3.4. informacinių technologijų ugdymui mokinių dalijimas į grupes priklauso nuo darbo vietų skaičiaus kabinetuose ir įrangos (Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2010, Nr. 14-678);

 

5.3.5. kūno kultūros ugdymo organizavimui nuo 8 klasės sudaromos atskiros mergaičių ir berniukų grupės iš paralelių ar gretimų klasių mokinių;

 

5.3.5.1. pagal mokinių poreikius gali būti sudaroma specialioji medicininė fizinio parengimo grupė iš skirtingų klasių;

 

5.3.6. technologinio ugdymo organizavimui 5-10 klasėse mokiniai į grupes nedalijami, kai ugdymas vyksta mokykloje;

 

5.3.6.1. 9-10- ose klasėse, kai technologijų dalyko mokoma Vilniaus statybininkų centro gamybinėje bazėje, sudaromos mergaičių ir berniukų grupės iš paralelių ar gretimų klasių mokinių;

 

5.3.7. skirtingų klasių ir skirtingo amžiaus – saviraiškos programoms / neformaliajam švietimui;

 

5.3.8. integruotai projektinei veiklai iš skirtingų paralelių ar gretimų klasių;

 

5.4. mobilios grupės nuo 8 klasės tėvų prašymu gali būti formuojamos iš paralelių klasių ir kitiems dalykams mokytis pagal mokinių mokymosi pasiekimus ir daromą pažangą.

 

GRUPIŲ SUDARYMO BŪDAI

 

6. Laikinosios /mobilios grupės sudaromos iš mokinių:

 

6.1. tos pačios klasės;

 

6.2. paralelių klasių;

 

 

6.3. gretimų klasių;

 

6.4. skirtingų klasių ir skirtingo amžiaus.

 

7. Laikinųjų / mobilių grupių sudarymo būdai:

 

7.1. motyvuoti mokinių prašymai;

 

7.2. ugdymosi pasiekimai / rezultatai;

 

7.3. tėvų pageidavimai;

 

7.4. naudojantis ir remiantis tyrimų duomenimis (pavyzdžiui, standartizuotų testų rezultatais) mokyklos administracija gali numatyti laikinąją / mobilią grupę teikti pagalbą mokiniams mokymosi spragoms likviduoti.

 

8. Grupių sudarymui naudojamos valandos numatytos Bendruosiuose ugdymo planuose:

 

8.1. mokinio ugdymo poreikiams tenkinti skirtos pamokos;

 

8.2. neformaliojo švietimo valandos.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9. Laikinųjų / mobilių grupių skaičių ir klasių dalijimo į grupes galimybes mokyklos administracija aptaria pedagogų tarybos posėdžiuose.

 

10. Atsižvelgdamas į mokinių pasirinkimus, mokyklos tradicijas, turimus specialistus, mokymo lėšas, pritariant mokytojų tarybai direktorius tvirtina mobilių grupių skaičių mokslo metams.

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą