Kraunasi...

Užsieniečių ugdymas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2017 m. kovo 8 d.

įsakymu Nr. V-28

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO, PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO ORGANIZAVIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato priimtų į mokyklą asmenų (toliau – mokinių), baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, integracijos į mokyklos bendruomenę ir sėkmingo ugdymosi pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintas bendrojo ugdymo programas organizavimą.

 

2. Šiuo aprašu siekiama užtikrinti veiksmingą mokinių adaptaciją ir ugdymąsi mokykloje, sudaryti prielaidas pozityviai socializacijai ir pilietinei brandai bei mokinių saugumui mokykloje.

 

3. Apraše vartojamos sąvokos:

 

Adaptacinis laikotarpis – tai ugdymosi mokykloje laikotarpis, kuris, aptarus su mokiniu ir jo tėvais / globėjais, skiriamas geriau pažinti mokinį kaip asmenybę, išsiaiškinti jo poreikius ir galimybes, adaptuotis klasėje ir mokykloje. Šiuo laikotarpiu mokinio pasiekimai nevertinami pažymiais, tačiau nuolat stebima ir fiksuojama jo daroma pažanga, kuri aptariama su klasės vadovu, tėvais / globėjais. Dėl adaptacinio laikotarpio trukmės susitariama su tėvais / globėjais.

 

Mokinio integracijos į mokyklos bendruomenę planas – tai priemonių planas, skirtas išsiaiškinti, kokia pagalba būtina sėkmingai mokinio adaptacijai. Planą rengia klasės vadovas, mokyklos socialinis pedagogas, psichologas, mokyklos administracijos atstovas ir pavaduotojas neformaliajam ugdymui, kuris tvirtinamas mokyklos direktoriaus.

 

Mokinio individualus ugdymo planas – klasės vadovo, socialinio darbuotojo, psichologo, neformaliojo ugdymo specialisto bendradarbiaujant su mokiniu ir jo tėvais / globėjais parengtas ir pavaduotojo ugdymui patvirtintas individualus mokinio ugdymo planas, skirtas sėkmingai mokinio adaptacijai mokykloje ir ugdymuisi pagal bendrąsias ugdymo programas.

 

Išlyginamoji programa – lietuvių kalbos mokytojo parengta ir pavaduotojo ugdymui patvirtinta ugdymo programa, skirta mokinio turimų lietuvių kalbos pasiekimų ir numatomų pasiekimų pagal lietuvių kalbos ir literatūros dalyko bendrąją ugdymo programą skirtumams sumažinti.

 

4. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457; 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-459; Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800; Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. SR-798 redakcija).

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

5. Mokykla pripažįsta mokinio, baigusio užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pradinio, pagrindinio ugdymo programos dalį ar pradinio ugdymo programą, įgytus pasiekimus, remdamasi mokinio turimais dokumentais (išrašais, pažymėjimais ir pan.). Skiriant į klasę taip pat atsižvelgiama į mokinio amžių, įgytą patirtį, motyvaciją ir kt. Mokinio akademiniai pasiekimai, jei pateikiami pasiekimus įrodantys dokumentai, netikrinami testais.

 

6. Per savaitę nuo mokinio priėmimo į mokyklą klasės vadovas, mokyklos socialinis pedagogas, psichologas, mokyklos administracijos atstovas ir pavaduotojas neformaliajam ugdymui bendradarbiaudami su tėvais / globėjais parengia mokinio integracijos į mokyklos bendruomenę planą, kuris tvirtinamas mokyklos direktoriaus.

 

7. Per dvi savaites klasės vadovas, mokyklos socialinis pedagogas, psichologas, pavaduotojas neformaliajam ugdymui bendradarbiaudami su tėvais / globėjais parengia mokinio individualų ugdymo planą, tvirtinamą direktoriaus pavaduotojo ugdymui.

 

8. Mokinio individualaus ugdymo plane turi būti:

 

9.1. nustatyta adaptacinio laikotarpio trukmė;

 

9.2. įvardyti mokiniai savanoriai, padėsiantys atvykusiam mokiniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą;

 

9.3. numatytas klasės vadovo, mokytojų darbas su atvykusiu mokiniu ir mokinio tėvais, globėjais;

 

9.4. numatytas mokinio individualios pažangos stebėjimas ir vertinimas adaptaciniu laikotarpiu;

 

9.5. pasiūlytos neformaliojo vaikų švietimo veiklos, kurios padėtų mokiniui greičiau integruotis;

 

9.6. numatytas konsultacijų grafikas ugdymo programų skirtumams likviduoti.

 

10. Mokykla nustato atvykusio mokinio poreikius mokytis rusų kalbos ir organizuoja:

 

10.1. individualų rusų kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą, jei atvykęs mokinys yra pajėgus per adaptacinį laikotarpį pasiekti patenkinamą pradinio ar pagrindinio ugdymo rusų kalbos programos ir literatūros programos pasiekimų lygį.

 

11. Mokykla nustato atvykusio mokinio poreikius mokytis lietuvių  kalbos ir organizuoja:

 

11.1. individualų lietuvių kalbos mokymąsi ir švietimo pagalbą, jei atvykęs mokinys yra pajėgus per adaptacinį laikotarpį pasiekti patenkinamą pradinio ar pagrindinio ugdymo lietuvių  kalbos programos ir literatūros programos pasiekimų lygį;

 

11.2. jei per 6.1 papunktyje numatytą adaptacinį laikotarpį mokinys nepasiekia pagal sudarytą individualią programą numatyto patenkinamo pradinio ar pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programos pasiekimų lygio mokiniui siūloma mokytis lietuvių kalbos išlyginamojoje grupėje (mokslo metus ar trumpesnį laikotarpį);

 

11.3. jei atvykęs mokinys visai nemoka lietuvių kalbos, mokykla, suderinusi su tėvais, integruoja atvykusį mokinį į klasę, kurioje jis kartu su kitais lanko visas lietuvių kalbos ir literatūros pamokas ir papildomai mokosi lietuvių kalbos išlyginamojoje grupėje pagal išlyginamąją programą;

 

11.4. per adaptacinį laikotarpį, taip pat mokantis išlyginamojoje grupėje pagal išlyginamojo kurso programą mokinio pasiekimai pažymiais nevertinami, tačiau fiksuojama mokinio daroma pažanga.

 

11.5. mokymosi išlyginamojoje grupėje pagal išlyginamojo kurso programą pabaigoje mokinio lietuvių kalbos pasiekimai vertinami įskaita;

 

11.6. įskaitos užduotims parengti ir mokinio lietuvių kalbos pasiekimams įvertinti direktoriaus įsakymu sudaroma komisija;

 

11.7. įvertinimas įskaityta / neįskaityta fiksuojamas dienyne kaip metinis mokinio lietuvių kalbos pasiekimų įvertinimas.

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą