Kraunasi...

Pamokų lankomumo ir mokyklos nelankymo

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2020 m. sausio 9 d.

įsakymu Nr. V-3

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS

IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities‘‘ mokyklos mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo Įstatymas, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Vilniaus miesto savivaldybės nesimokančių ir mokyklos nelankančių vaikų apskaitos tvarkos aprašas ir Vilniaus „Ateities‘‘ mokyklos nuostatai.

 

2. Šis Aprašas reglamentuoja dalykų mokytojų, klasių vadovų, socialinio pedagogo, psichologo, vaiko gerovės komisijos veiklą užtikrinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant mokinių pamokų nelankymo prevenciją.

 

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

 

3.1. Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai kurias pamokas.

 

3.2. Mokyklą vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.

 

3.3. Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs daugiau kaip pusę pamokų be pateisinamos priežasties.

 

3.4. Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (toliau – NEMIS) – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įdiegta Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema, veikianti pagal Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatus (toliau – Nuostatai), patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-515 „Dėl nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

 

II. LANKOMUMO TVARKA IR MOKYKLOS NELANKANČIŲ MOKINIŲ APSKAITOS ORGANIZAVIMAS

 

4. Mokinių pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame TAMO dienyne.

 

5. Praleistos mokinių pamokos pateisinamos:

 

5.1. tėvams (globėjams, rūpintojams) informavus klasės vadovą ir pateikus pateisinimo dokumentą;

 

5.2. kai dėl susidariusių nenumatytų aplinkybių mokinį iš pamokų išleidžia klasės vadovas ar mokyklos administracijos atstovas, informavęs ar suderinęs su tėvais (globėjais, rūpintojais);

 

5.3. direktoriaus įsakymu, kai mokinys dalyvauja olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose.

 

6. Mokinių lankomumo apskaita:

 

6.1. dalykų mokytojai kiekvieną dieną žymi mokinių lankomumą elektroniniame TAMO dienyne;

 

6.2. klasės vadovas stebi klasės mokinių lankomumą ir gavęs praleistas pamokas pateisinančią informaciją pažymi elektroniniame TAMO dienyne, pateisinančius dokumentus saugo iki mokslo metų pabaigos;

 

6.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną informuoja klasės vadovą, kai mokinys praleidžia pamokas dėl ligos ar kitų priežasčių;

 

6.4. klasės vadovas, negavęs informacijos apie mokinio neatvykimą į mokyklą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas susisiekia su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) ir išsiaiškina neatvykimo priežastis;

 

6.5. mokiniui atvykus į mokyklą, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo klasės vadovui pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą ir (ar) pranešimą (forma pridedama). Mokiniui nepertraukiamai nedalyvaujant ugdymo procese daugiau nei 7 darbo dienas tėvai (globėjai, rūpintojai) kartu su praleistas pamokas pateisinančiu pranešimu klasės vadovui pateikia apsilankymą gydymo įstaigoje įrodančius dokumentus (išrašas iš www.esveikata.lt) ir nurodo gydytojų rekomendacijas dėl fizinio krūvio; 

 

6.6. kai numatomas mokinio ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja mokyklos direktorių ir klasės vadovą ir pateikia medicinos įstaigos siuntimo kopiją;

 

6.7. kai dėl pateisinamų priežasčių mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai (globėjai, rūpintojai) informuoja klasės vadovą, praleidžiamų dalykų mokytojus ir nurodo išėjimo priežastį;

 

6.8. mokiniui pamokų metu susirgus kreipiamasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, klasės vadovą arba administracijos atstovą, kurie informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), kad pasirūpintų saugiu mokinio grįžimu namo.

 

7. Mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo kiekvienais mokslo metais kartą per mėnesį į NEMIS duomenų bazę surašo duomenis apie mokinius (iki 16 metų), įregistruotus Mokinių registre, tačiau per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidusius daugiau kaip pusę pamokų pagal privalomojo švietimo programas.

 

III. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

8. Tėvams per trimestrą nepateisinant daugiau negu tris dienas, nelankytų pamokų priežastis analizuoja socialinis pedagogas ir klasės vadovas bendradarbiaudamas su šeima.

 

9. Mokiniui nedalyvaujant ugdymo procese be pateisinamos priežasties klasės vadovas kviečia mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) pokalbio, kuriame aptaria mokinio lankymą gerinančius susitarimus.

 

10. Po pokalbio klasės vadovas atlieka situacijos stebėseną, stebi, ar yra laikomasi susitarimų. Jeigu po pokalbio praėjus mėnesiui situacija negerėja, tai mokinys, klasės vadovas ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami į mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame svarstomos pagalbos mokiniui priemonės.

 

11. Jeigu 9 ir 10 punktuose minimos priemonės nėra veiksmingos ir mokinys toliau nedalyvauja ugdymo procese, tai mokyklos direktorius informuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrių, o nustačius, kad mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) vengia leisti vaiką į mokyklą ar kliudo jam mokytis, mokyklos direktorius informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai supažindinami su šiuo tvarkos aprašu kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) – susirinkimų metu.

 

13. Aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.

 

PRANEŠIMAS APIE MOKINIO NEDALYVAVIMĄ UGDYMO PROCESE

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą