Kraunasi...

Pamokų stebėjimas ir vertinimas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

1. Informacija apie pamoką (1 priedas)

2. Pamokos stebėjimo protokolas (2 priedas)

3. Pamokos stebėjimo protokolas (3 priedas)

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2018 m. rugsėjo 19 d.

įsakymu Nr. V-85

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS PAMOKŲ STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pamokos stebėjimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis mokyklos nuostatais, vadovų pareiginiais nuostatais, ugdomosios priežiūros planais.

 

II. PAMOKOS STEBĖJIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

2. Mokytojas mokyklos vadovui ar jo pavaduotojui ugdymui prieš pamoką pateikia informaciją apie stebimą pamoką (1 priedas).

 

3. Mokyklos vadovas ar jo pavaduotojai ugdymui prieš 2-3 dienas dėl pamokos stebėjimo ir vertinimo susitaria su mokytoju, aptaria su juo stebėjimo tikslą (-us), suderina aptarimo laiką.

 

4. Mokyklos vadovas ar jo pavaduotojai ugdymui pamokos stebėjimo ir vertinimo tikslą (-us) detalizuoja savo ugdomosios veiklos priežiūros plane, su kuriuo supažindina mokytojus kuruojamo dalyko metodinėje grupėje. 

 

5. Mokyklos vadovas ar jo pavaduotojai ugdymui per mokslo metus stebi ir vertina mokytojų pamokas pagal pamokų stebėjimo ir vertinimo protokolus (2 priedas).

 

6. Mokyklos vadovas ar jo pavaduotojai ugdymui po stebėtos pamokos su mokytoju aptaria, kas pamokoje gerai ir ką reikia patobulinti.

 

7. Mokytojas stebi ir vertina kolegos pamoką pagal pamokos stebėjimo protokolą (3 priedas). Kolegos stebėtos ir vertintos pamokos stebėjimo protokolas pridedamas prie informacijos apie stebimą pamoką ir atiduodamas mokomąjį dalyką kuruojančiajam mokyklos vadovui ar jo pavaduotojui ugdymui. 

 

8. Mokytojas po stebėtos kolegos pamokos individualiai su mokytoju po pamokos arba metodinės grupės pasitarime aptaria, kas pamokoje gerai ir ką reikia patobulinti. 

 

9. Mokyklos vadovas ar jo pavaduotojas atsakingas už kuruojamos metodinės grupės mokytojų pamokos stebėjimo ir vertinimo protokolų saugojimą. 

 

10. Mokyklos vadovas ir jo pavaduotojai gavę tėvų, švietimo skyriaus ar ŠMM skundą pamoką stebėti gali prieš tai su skundu supažindinę mokytoją ir jį įspėję.

 

 

 

APTARTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

metodinės tarybos 2018-09-16 posėdyje

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą