Kraunasi...

Darbo apmokėjimo aprašas

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

 

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos direktoriaus 

2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-84

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS APRAŠAS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vilniaus „Ateities“ mokyklos darbo apmokėjimo sistemos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 7 d. įstatymu Nr. XIII-198 bei įstatymo 5 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1838 pakeitimo įstatymu 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2607, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymais 2019 m. gruodžio 5 d. Nr. XIII-2606, 2020 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-127, 2021 m. birželio 29 d. Nr. XIV-447 ir kt. nustato mokyklos darbuotojų (toliau – darbuotojai) pareigybių lygius ir grupes, darbo apmokėjimo sąlygas ir dydžius, priemokas, premijas, materialines pašalpas, kasmetinį veiklos vertinimą.

 

2. Vilniaus „Ateities“ mokykla (toliau – mokykla) yra priskiriama II įstaigų grupei – kai pareigybių sąraše nustatytas darbuotojų pareigybių skaičius yra 51 ir daugiau darbuotojų.

 

II. PAREIGYBIŲ LYGIAI IR REIKALAVIMAI PAREIGYBEI

 

3. Mokyklos darbuotojų pareigybės skirstomos į šias grupes:

 

3.1. mokyklos direktorius ir pavaduotojai ugdymui, kurių pareigybės priskiriamos  A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą ir kvalifikacinius reikalavimus šioms pareigoms eiti;

 

3.2. mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, direktoriaus pavaduotojas ūkiui, IT specialistai, bibliotekininkas, kurių pareigybės priskiriamos A (A1 ar A2) lygiui, atsižvelgiant į nustatytą būtiną išsilavinimą ir kvalifikacinius reikalavimus šioms pareigoms eiti;

 

3.3. techninių priemonių specialistas, raštinės vadovas, kurių pareigybės priskiriamos B lygiui, atsižvelgiant į nustatytą būtiną išsilavinimą ir kvalifikacinius reikalavimus šioms pareigoms eiti;

 

3.4. kvalifikuoti darbuotojai (sekretorius, priešmokyklinio ugdymo pedagogų padėjėjas, mokytojo padėjėjas, pastatų prižiūrėtojas ir kt.), kurių pareigybės priskiriamos C lygiui;

 

3.5. darbuotojai (valytojai, kiemsargiai, rūbininkai, budėtojai-sargai), kurių pareigybės priskiriamos D lygiui.

 

4. Pareigybių, priskiriamų Aprašo 3 punkte nurodytoms grupėms, lygiai:

 

4.1. A lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas (A1 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu; A2 lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu);

 

4.2. B lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgyti iki 1995 metų;

 

4.3. C lygio – pareigybės, kurioms būtinas ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta profesinė kvalifikacija;

 

4.4. D lygio – pareigybės, kurioms netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.

 

5. Darbuotojų pareigybių aprašymus tvirtina mokyklos direktorius pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų pareigybių aprašymo metodiką.

 

6. Darbuotojo pareigybės aprašyme nurodoma:

 

6.1. pareigybės grupė;

 

6.2. pareigybės pavadinimas;

 

6.3. pareigybės lygis;

 

6.4.specialieji reikalavimai, keliami šias pareigas einančiam darbuotojui (išsilavinimas, darbo patirtis, profesinė kvalifikacija);

 

6.5. pareigybei priskirtos funkcijos.

 

III. DARBO UŽMOKESČIO SANDARA IR KOEFICIENTŲ NUSTATYMAS

 

7. Darbuotojų darbo užmokestį sudaro:

 

7.1. pareiginė alga (mėnesinė alga – pastovioji ir kintamoji dalis arba pastovioji dalis);

 

7.2. priemokos;

 

7.3. mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų;

 

7.4. premijos.

 

8. Darbuotojų, išskyrus D lygio darbuotojų, pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pareiginės algos koeficientais. Pareiginės algos koeficiento vienetas yra lygus pareiginės algos baziniam dydžiui. Pareiginės algos pastovioji dalis apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš pareiginės algos bazinio dydžio;

 

9. 9. Mokytojų ir neformaliojo švietimo pedagogų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą ir 5- jo priedą atsižvelgiant į:

 

 

10. Pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas didinamas dėl veiklos sudėtingumo pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir 5-jo priedo nurodytus kriterijus nuo 1 iki 15% mokslo metams pagal mokyklos direktoriaus įsakymą, kurių ugdoma vienas ir daugiau mokinių, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčių vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, mokantiems vieną ir daugiau užsieniečių ar Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių gyventi į Lietuvos Respubliką, nemokančių valstybinės kalbos, dvejus metus nuo mokinio mokymosi pradžios Lietuvos Respublikoje: 1-2 mokiniai - 2%, 3-5 mokiniai - 3%, 6-7 mokiniai – 5%, 8-10 mokinių - 7%, 11 ir daugiau mokinių - 10%

 

11. Mokytojų ir neformaliojo švietimo pedagogų darbo krūvis gali kisti kiekvienais mokslo metais dėl klasių komplektų, mokinių skaičiaus, mokinių mokymo namuose, kontaktinių ir nekontaktinių valandų skaičiaus pagal ugdymo planą, todėl kiekvienais naujaisiais mokslo metais iš naujo formuojama skiriamo etato sandara.

 

12. Mokyklos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir 5-jo priedo VIII skyriaus nurodymus, atsižvelgiant į:

 

 

12.1. Mokyklos direktoriaus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą pagal darbo apmokėjimo sistemoje numatytus kriterijus bei jo priedą už darbo sudėtingumą nustato Vilniaus miesto Meras.

 

13. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nustatomas pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir 5-jo priedo VIII skyriaus nurodymus, atsižvelgiant į mokinių skaičių (iki 500 arba 501 ir daugiau) bei pedagoginį darbo stažą: iki 10 metų, 10-15 metų, 15 metų ir daugiau. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas gali būti didinamas dėl veiklos sudėtingumo 5-10 proc. pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir 5-jo priedo VIII skyriaus nurodymus. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientą nustato mokyklos direktorius.

 

14. Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nustatomas pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir 5-jo priedo III skyriaus nurodymus. Pareiginės algos pastovios dalies koeficiento didinimą gali skirti mokyklos steigėjas iš savivaldybės skirtų lėšų. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientą nustato mokyklos direktorius.

 

15. Specialiųjų pedagogų, logopedų pareiginės algos pastovios dalies koeficientas  nustatomas pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir 5-jo priedo IV skyriaus nurodymus. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientą nustato mokyklos direktorius.

 

16. Psichologų, socialinių darbuotojų pareiginės algos pastovios dalies koeficientas nustatomas pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo ir 5-jo priedo V skyriaus nurodymus. Pareiginės algos pastovios dalies koeficientą nustato mokyklos direktorius.

 

17. Raštinės vadovo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 2 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

 

18. IT specialisto, techninių priemonių specialisto, bibliotekininko, laboranto pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 3 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

 

19. Mokytojo padėjėjo, sekretoriaus, pastatų prižiūrėtojo pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma pagal LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 4 priedą, atsižvelgiant į pareigybės lygį ir profesinio darbo patirtį, kuri apskaičiuojama sumuojant laikotarpius, kai buvo dirbamas analogiškas pareigybės aprašyme nustatytam tam tikros profesijos ar specialybės darbas arba vykdytos analogiškos pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijos.

 

20. Valytojų, kiemsargių, rūbininkų, dieninių budėtojų–sargų ir kitų pagalbinių darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis nustatoma minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

 

21. Naktiniai budėtojai-sargai dirba pagal suminę darbo apmokėjimo tvarką. Jiems taikomas minimalus valandinis apmokėjimas, kuris įstatymų nustatyta tvarka didinamas už naktinį darbą ir darbą švenčių dienomis.

 

22. Mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sulygstama darbo sutartyje arba jos priede.  

 

23. Pedagoginiams darbuotojams pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas kiekvienais metais iki mokslo metų rugpjūčio 31 dienos arba iki pasikeitimų tarifikacijoje pagal ugdymo plano reikalavimus ar pasikeitus LR vyriausybės teisės aktams.

 

24. Pareigybių, kurias einant atliekamas darbas yra laikomas pedagoginiu ir įskaitomas į pedagoginio darbo stažą, sąrašą tvirtina LR švietimo ir mokslo ministras. Pedagoginis darbo stažas darbuotojams mokykloje įforminamas kiekvienų mokslo metų pradžioje tvirtinant mokyklos darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą ir darbo krūvio sandarą.

 

IV. PAREIGYNĖS ALGOS KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMAS

 

25. Mokyklos darbuotojų (direktoriaus, pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pavaduotojo ūkiui,  raštinės vadovo, IT specialistų, techninių priemonių specialisto ir kt.) pareiginės algos kintamosios dalies nustatymas priklauso nuo praėjusių metų veiklos vertinimo, pagal darbuotojui nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius. Darbuotojų praėjusių metų veiklos vertinimas vykdomas LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme numatyta tvarka, vadovaujamasi Vilniaus „Ateities“ mokyklos darbuotojų metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-2.

 

26. Pareiginės algos kintamoji dalis, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos vertinimą, nustatoma vieniems metams ir gali siekti iki 50 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (įskaitant ir pareiginės algos pastoviąją dalį, padidintą pagal įstatymo 7 straipsnio 6 ir 7 dalis).

 

27. Mokyklos darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis gali būti nustatyta priėmimo į darbą metu, atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją ir jam keliamus uždavinius, tačiau ne didesnė kaip 20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies ir ne ilgiau kaip vieniems metams.

 

28. Konkrečius pareiginės algos kintamosios dalies dydžius, atsižvelgiant į anksčiau išvardytus kriterijus arba vertinimo rezultatus, nustato mokyklos direktorius, o mokyklos direktoriui, įvertinęs jo praėjusių metų veiklą, – Vilniaus miesto Meras.

 

29. Valytojams, rūbininkams, kiemsargiams, budėtojams–sargams, kitiems pagalbiniams darbuotojams pareiginės algos kintamoji dalis nenustatoma.

 

V. PRIEMOKOS IR PREMIJOS

 

30. Priemokos už papildomą darbo krūvį, kai yra padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, neviršijant nustatytos darbo laiko trukmės, ar už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą gali siekti iki 30 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Priemokų ir pareiginės algos kintamosios dalies suma negali viršyti 60 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio, išskyrus įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatytus atvejus.

 

31. Mokyklos darbuotojams ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, atlikus vienkartines ypač svarbias mokyklos veiklai užduotis. Taip pat ne daugiau kaip vieną kartą per metus gali būti skiriamos premijos, įvertinus labai gerai mokyklos darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą. Premijos negali viršyti darbuotojui nustatytos pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio. Jos skiriamos neviršijant mokyklai darbo užmokesčiui skirtų lėšų.

 

VI. MOKĖJIMAS UŽ DARBĄ POILSIO IR ŠVENČIŲ DIENOMIS, NAKTIES BEI VIRŠVALANDINĮ DARBĄ, BUDĖJIMĄ IR ESANT NUKRYPIMAMS NUO NORMALIŲ DARBO SĄLYGŲ

 

32. Už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties bei viršvalandinį darbą, budėjimą ir esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų biudžetinių įstaigų darbuotojams mokama Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. 

 

VII. PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKAS IR KRŪVIŲ APSKAIČIAVIMO TVARKA

 

33. Socialinio pedagogo, mokyklos psichologo, psichologo asistento etatą sudaro 36 valandos. Darbo savaitė ­– 5 darbo dienos. Etatas sudaromas: 60 % darbo laiko skiriama tiesioginiam darbui su mokyklos bendruomene (pokalbiai, konsultacijos, grupiniai socialinių įgūdžių formavimo užsiėmimai, projektai, susirinkimai, lankymasis namuose, kt.) ir 40 % darbo laiko skiriama netiesioginiam darbui su mokyklos bendruomene (pamokų stebėjimas, dokumentų tvarkymas, tyrimai, apklausos, darbas komisijose, dalyvavimas seminaruose ar konferencijose, savišvieta ir kt.).

 

34. Specialiojo pedagogo, logopedo etatą sudaro 28 valandos per savaitę. Etato sandara sudaroma: 18 valandų per savaitę skiriama tiesioginiam darbui su mokiniais (individualios ir grupinės pratybos), 10 valandos per savaitę skiriamos netiesioginiam darbui su mokiniais (darbas mokyklos darbo grupėse, tyrimai, dokumentų rengimas, konsultavimas, dalyvavimas seminaruose ar konferencijose, savišvieta, kt.). Pageidautina, kad darbuotojas dirbtų 5  dienas per savaitę, tačiau darbuotojo ir darbdavio sutarimu šios valandos gali būti išdirbamos ir per 4 darbo dienas, tačiau svarbu, kad taip dirbant, nebūtų pažeidžiami mokinių interesai, tenkinami mokinių tėvų lūkesčiai.

 

35. Mokytojų ir neformaliojo švietimo pedagogų darbo norma per savaitę yra 36 valandos (kontaktinės ir nekontaktinės), t. y. 1512 valandų per metus. Šios valandos susideda iš kontaktinių ir nekontaktinių valandų.

 

35.1. Kontaktinės valandos skiriamos ugdymo ir neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti pagal bendruosiuose ugdymo planuose numatytas valandas. Metinis kontaktinių valandų skaičius apskaičiuojamas savaitinį kontaktinių valandų krūvį padauginus iš ugdymosi plane numatytų mokymosi savaičių. Kontaktines valandas mokytojai preliminariai pasiskirsto metodinėse grupėse birželio mėnesį ir teikia derinimui mokyklos direktoriui. Kiekvienas mokytojas pasirašytinai dalyvaujant pavaduotojams ugdymui ir bent vienam darbo tarybos nariui supažindinamas su numatomu valandų krūviu. Galutinis suderinimas vyksta iki rugsėjo 15 d.

 

35.2. Nekontaktinės valandos yra skirstomos į valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su kontaktinėmis valandomis ugdymo planui įgyvendinti, ir valandas, skirtas funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei, vykdyti.

 

35.2.1. Nekontaktinės valandos, susijusios su kontaktinėmis valandomis, skirtomis ugdymo planui įgyvendinti, skiriamos: pasiruošimui pamokoms, mokinių darbų tikrinimui ir vertinimui, TAMO dienyno pildymui. Apskaičiuojant procentais nuo kontaktinių valandų pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. kovo 1 d. Nr. V-186 darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo 1 priedą. Vadovaujantis mokyklos nuotolinio darbo tvarkos aprašo nuostatomis, šias valandas mokytojas gali dirbti sutartyje nurodytu adresu.

 

35.2.2. Nekontaktinės valandos funkcijoms, susijusioms su veikla mokyklos bendruomenei (priedas Nr. 1), gali būti skiriama iki 50 % visų mokytojo turimų metinių valandų (iki 40 % mokytojams, kurių pedagoginis darbo stažas iki 2 metų). Šias valandas mokytojas dirba mokykloje pagal darbo grafiką arba su ugdymusi susijusiose aplinkose. Derinimas tarp mokytojo ir mokyklos direktoriaus dėl šių valandų vyksta iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d.

 

36. Savaitinės darbo valandos nustatomos visas metines darbo valandas dalijant iš 42 darbo savaičių. Savaitinės darbo valandos žymimos darbo apskaitos žiniaraštyje.

 

37. Suderinus etato krūvio sandarą, pasirašomas darbo sutarties priedas. Pasikeitus etato krūvio sandarai, pildomas naujas darbo sutarties priedas.

 

38. Nustatant darbuotojui etatą, jo metininės valandos dalinamos iš 1512 valandų per metus. Taip gauname etatą arba jo dalį. Mėnesinis darbo atlygis apskaičiuojamas taip: etato dalį dauginame iš direktoriaus nustatyto darbuotojui koeficiento ir gautą koeficientą dauginame iš bazinės algos.

 

VIII. MOKYTOJO PAVADAVIMAS JO LIGOS, MOKYMOSI, KVALIFIKACIJOS KĖLIMO, KASMETINIŲ ATOSTOGŲ IR KITAIS ATVEJAIS

 

39. Mokytojo ligos, mokymosi, kvalifikacijos tobulinimo, kasmetinių atostogų metu ar kitais atvejais direktoriaus pavaduotojas ugdymui atlieka pamokų tvarkaraščio pakeitimus ir ne vėliau kaip prieš dieną apie juos informuoja mokytojus TAMO sistemoje.

 

40. Neturint galimybės pavaduoti mokytoją, laikinai keičiamas pamokų tvarkaraštis, pamokos jungiamos į to paties dalyko grupes (pvz. kūno kultūra, lietuvių kalba, užsienio kalba, dorinis ugdymas), paralelių ar gretimas klases, sutrumpinamas dienos pamokų skaičius (nevyksta pirmos ar paskutinės pamokos visai klasei ar grupei).

 

41. Užtikrinant mokinių saugumą, kitų dalykų mokytojai jungia atitinkamas klases pamokai arba neturintis savo pamokų mokytojas veda neatvykusio į darbą kolegos pamokas pagal suderintą su administracija tvarkaraštį.

 

42. Pavadavimas įforminamas direktoriaus įsakymu, pavaduojantis mokytojas pasirašo pavadavimo žurnale.

 

43. Pavaduojantis mokytojas vykdo ugdymo programą, tvarko TAMO dienyną.

 

IX. MOKYTOJO PAVADAVIMO IR MOKYMO NAMUOSE APMOKĖJIMAS

 

44. Trumpalaikis pavadavimas ar trumpalaikis mokymas namuose nėra laikomas viršvalandiniu darbu, bet laikomas laikinu mokytojo darbo funkcijų padidinimu ir apmokamas už faktines pavaduotas pamokas, taikant mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą. Pavadavimas mokamas 50% valandinės pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientu išreikštu piniginiu priedu už faktiškai pravestas pamokas (laikiną darbo funkcijų padidinimą), jeigu mokytojas savo pamokos metu sujungia klases.

 

45. Ilgalaikio mokymo (mokslo metams) namuose valandos yra įskaitomos į metinių valandų darbo krūvį.

 

46. Mokytojui savavališkai keistis pamokomis, pavaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo griežtai draudžiama.

 

X. MARERIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMAS

 

47. Mokyklos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių (sutuoktinio, vaiko (įvaikio), motinos (įmotės), tėvo (įtėvio), brolio (įbrolio), sesers (įseserės), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas darbuotojas, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra mokyklos darbuotojo rašytinis prašymas ir pateikti atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai, gali būti skiriama  250 eurų dydžio materialinė pašalpa iš mokyklai skirtų lėšų, neviršijant skirtų mokyklai asignavimų.

 

48. Materialinę pašalpą mokyklos darbuotojams, išskyrus mokyklos direktorių, skiria mokyklos direktorius iš mokyklai skirtų lėšų. Mokyklos direktoriui materialinę pašalpą skiria Vilniaus miesto Administracija.

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

49. Ginčai dėl darbo užmokesčio sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka. 

 

50. Raštinės vadovas yra atsakingas už šio dokumento saugojimą ir perdavimą į archyvą, vadovaujantis nustatyta dokumentų archyvavimo tvarka.

 

51. Visi mokyklos administracijos veiksmai, vykdant šio Aprašo reikalavimus, atliekami suderinus ir/ar leidus „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“ atsakingiems darbuotojams.

 

SUDERINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos

Mokyklos tarybos pirmininkė

 

Viktorija Sadovskaja

2021-09-01

 

1 PRIEDAS

 

 

 

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą