Kraunasi...

Nuotolinio darbo

<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą

PATVIRTINTA

Vilniaus „Ateities“ mokyklos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 9 d.

įsakymu Nr. V-97

 

 

VILNIAUS „ATEITIES“ MOKYKLOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nuotolinio darbo Vilniaus „Ateities“ mokykloje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nuotolinio darbo tvarką Vilniaus „Ateities“ mokykloje.
2. Nuotolinis darbas – tai įprastas darbuotojo darbas, kurį jis gali atlikti ir pagrindinėje darbovietėje, tačiau dėl tam tikrų priežasčių atliekamas kitoje, nutolusioje nuo pagrindinės darbovietės vietoje su darbdaviu suderinta tvarka ir sąlygomis.
3. Galimybe dirbti nuotoliniu būdu gali pasinaudoti visi darbuotojai, kurių veiklos pobūdis ir specifika leidžia jiems priskirtas funkcijas atlikti šia darbo organizavimo forma.
 

II.  NUOTOLINIO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

4. Darbuotojas privalo užtikrinti, kad jo pasirinkta nuotolinio darbo vieta atitiktų darbuotojų darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Darbuotojas privalo rūpintis savo paties ir kitų asmenų, kurie galėtų nukentėti dėl netinkamo darbuotojo elgesio ar klaidų, sauga ir sveikata, taip pat tinkamu įrangos ir darbo priemonių naudojimu ir apsauga.
5. Darbuotojas užtikrina ir sutinka, kad nuotolinio darbo metu jis būtų pasiekiamas tarnybiniu (jei toks yra skirtas) ar asmeniniu mobiliuoju telefonu. Darbui neatlygintinai naudoja savo kompiuterį, laikydamasis saugos ir asmens duomenų apsaugos įstatymų reikalavimų.
6. Galimybė dirbti nuotoliniu būdu suteikiama šalių susitarimu pagal darbuotojo prašymą, pateiktą raštu mokyklos direktoriui. Prašymas dėl nuotolinio darbo gali būti pateiktas visiems mokslo metams. Sprendimą dėl nuotolinio darbo priima mokyklos direktorius po konsultacijos su įstaigoje veikiančia darbo taryba, profesine sąjunga. Sprendimas priimamas šalims sutarus, kad dėl nuotolinio darbo patirtos išlaidos darbuotojui nėra kompensuojamos.
7. Prašyme (priedas Nr. 1) privaloma nurodyti:
7.1. nuotolinio darbo vietą (tikslų adresą, kur bus dirbama);
7.2. telefono numerį, kuriuo bus palaikomas ryšys;
7.3. nuotolinio darbo pradžios ir pabaigos laiką (nuotolinis darbas pradedamas ne anksčiau kaip 7.30 val. ir atitinkamai baigiamas ne vėliau kaip 18.00 val.);
7.4. patvirtinti, kad nuotolinio darbo vieta ir naudojamos asmeninės darbo priemonės atitinka būtinus saugos ir sveikatos reikalavimus;
7.5. patvirtinti, kad trauma, patirta laiku, kuris pagal susitarimą nepriskiriamas darbo laikui, arba su darbo funkcijų atlikimu nenusijusiomis aplinkybėmis, nebus laikoma nelaimingu atsitikimu darbe;
7.6. pasižadėti laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 patvirtintame Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų apraše nustatytų elektroninės informacijos saugos reikalavimų.
8. Nuotolinio darbo metu darbuotojas turi būti pasiekiamas jo nurodytu telefonu, o praleidęs skambučius perskambinti ne vėliau kaip per vieną valandą.
9. Už darbo nuotoliniu būdu rezultatus darbuotojas atsiskaito tiesioginiam vadovui jo nustatytu būdu (reikalui esant).
10. Direktorius netvirtina darbuotojo prašymo leisti dirbti nuotoliniu būdu, esant vienai ar kelioms toliau nurodytoms aplinkybėms:
10.1. pageidaujamą dirbti nuotoliniu būdu dieną yra numatyti posėdžiai, pasitarimai, susitikimai, diskusijos ar kt. renginiai, kuriuose darbuotojo dalyvavimas būtinas;
10.2. dėl darbo nuotoliniu būdu nebūtų užtikrintas tinkamas funkcijų vykdymas;
10.3. darbas nuotoliniu būdu daro neigiamą įtaką darbuotojo darbo kokybei;
10.4. darbuotojas piktnaudžiauja galimybe dirbti nuotoliniu būdu.
 
III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Užduočių formavimas ir atsiskaitymas už jų rezultatus nesiskiria nuo darbo nenuotoliniu būdu metu formuojamų užduočių ir atsiskaitymo už jas.
12. Esant tarnybinei būtinybei nuotoliniu būdu dirbantis darbuotojas privalo ne vėliau kaip per pusantros valandos atvykti į savo darbo vietą.
13. Darbuotojui, kuris nesilaiko nuotolinio darbo reikalavimų, nurodytų Aprašo punktuose, tiesioginio vadovo siūlymu galimybė dirbti nuotoliniu būdu ribojama arba nuo 1 iki 3 mėnesių nesuteikiama.
 
Priedas Nr. 1
 
<- Grįžti į tvarkos aprašų sąrašą